ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Information from satellites can help Asia Pacific enhance disaster resilience
Information from satellites can help Asia Pacific enhance disaster resilience
Embassy Press Releases / Special Notices
Information from satellites can help Asia Pacific enhance disaster resilience

regional connectivity and more! Discover more at our report launch at GISTDA: https://bit.ly/36k2OjL

LAPAN RI, Asian Disaster Preparedness Center – ADPC, Asian Institute of Technology, United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), World Meteorological Organization, ARTSA, Esri