ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Joining the 391st ACPR online
Joining the 391st ACPR online
Embassy Press Releases / Special Notices
Joining the 391st ACPR online

Permanent Representative, H.E. (Mrs.) Samantha K. Jayasuriya, as the chair of the Seventh Asia Pacific Forum on Sustainable Development 7APFSD briefed the findings of the meeting had with Asia-Pacific Regional Civil Society Engagement Mechanism with a view to overcome technical and logistical issues of conducting the meetings in online platforms and to improve multi-stakeholder engagement at the 8APFSD to be held in March 2021. United Nations ESCAP Bangkok