ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Kandy Esala Perahara 25th July – 03rd August 2020- Live Stream
Kandy Esala Perahara 25th July – 03rd August 2020- Live Stream

Join Live Streaming from 25th July – 3rd August 2020 @ 09.00 pm (BKK Time) onward via https://t.co/ll8urLauLD?amp=1

Times have changed, places and spaces have changed. Yet, the deep rooted traditions embedded in the Theravada Buddhist culture in Sri Lanka have continued for over several millennia -one of Asia’s most colorful cultural events – The Dalada Perahera in Kandy is going to be held for the 1710th time this year from 25th July – 03rd August 2020.

Over 3000 dancers, drummers, whip crackers, acrobatic fire-ball dancers, and elephants, the final procession will parade the streets keeping all the rituals and traditions alive and vibrant, and invoking blessings for prosperity, and to ward off diseases.The most beautiful days in Kandy, adorned by the most colorful evenings, is a must see event, To pay homage to the sacred tooth relic of lord Buddha.

more: https://kandyesalaperahera.com/

https://youtu.be/B_6YdTiLAYs

https://www.facebook.com/events/