ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Keep Dreaming About Sri Lanka
Keep Dreaming About Sri Lanka

Bloggers Program 2020
Content Credit : sl blogger Florence Shih

Though most people have only heard of Yala or Udawalawe National Park, Sri Lanka is actually home to a total of 22 national parks across the island. Wilpattu National Park, located approximately 4 hours north of Colombo, is far less crowded than its counterparts in the south despite being Sri Lanka’s largest national park.

The park was closed for more than 20 years and is slowly re-emerging on people’s travel radars since it opened to visitors nearly a decade ago. Here’s what you need to know about visiting Wilpattu National Park in Sri Lanka!

Read more: https://www.yogawinetravel.com/wilpattu-national-park…/

More Sri Lanka travel tips and guides: https://www.yogawinetravel.com/travel/sri-lanka/