ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Medical Gloves and Protective Gloves from Sri Lanka
Medical Gloves and Protective Gloves from Sri Lanka
Embassy Press Releases / Special Notices
Medical Gloves and Protective Gloves from Sri Lanka

Gloves produced in Sri Lanka are blessed by the touch of Sri Lankan rubber, which is renowned as the Best in the World. The molecular structure of the material gives it high resistance against infectious substances. Sri Lankan manufacturers have assured the protection, comfort, and the durability of the products that they deliver to Global buyers.

Learn more : https://bit.ly/3kX2IUR

Contact Sri Lankan exporters: https://bit.ly/3l1M5aN