ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Message from a Travel Influencer…!
Message from a Travel Influencer…!

” Mouthwatering Authnetic & Diverse Local Cuisines from Up North to Suthern Coastline” – One of the thousands reasons, you must add Sri Lanka Into Your Travel Bucket List..

Max McFarlin is one of the most talented youtubers visited Sri Lanka under Sri Lanka Tourism”s Visiting Blogger Program-2019

This is his message to the wolrd sharing with his Sri Lankan memories

By Travel YouTuber Max Mcfarlin

Link: https://www.youtube.com/watch?v=hhTfAlNCq3A
https://www.youtube.com/watch?v=o5qwbyKYvn8