ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Mini Exhibition of ‘Yukyur Art’ Inspired by Sri Lanka held in Bangkok
Mini Exhibition of 'Yukyur Art' Inspired by Sri Lanka held in Bangkok
Embassy Press Releases / Special Notices
Mini Exhibition of ‘Yukyur Art’ Inspired by Sri Lanka held in Bangkok

A Mini Art Exhibition was co-organized by the Embassy of Sri Lanka together with the Institute of Asian Studies of the Chulalongkorn University in Bangkok, to mark the 65th Anniversary of establishment of diplomatic relations between Thailand and Sri Lanka. The unique ‘Yukyur Arts’ by Ambassador (Rtd)Poldej Worachart displayed places of interest in Sri Lanka. He served as Ambassador of Thailand to Sri Lanka and Maldives, and the Yukyur arts initiated by him presents delicate work of circular drawings needing greater levels of imagination, concentration and creativity. The Hon, Minister of Culture of Thailand and South Asian Diplomats joined the opening of the mini exhibition held at the Chulalongkorn University.

http://www.slembbkk.com/…/notice20201223_slembbkk.html