ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 New ministry secretaries appointed
New ministry secretaries appointed
Embassy Press Releases / Special Notices
New ministry secretaries appointed
Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

At the United Nations Conference Centre (UNCC),Bangkok, on the Visakha Pooja Day, 22nd May 2022 (22May Vesak 2567 BE), commemorating the 25th Anniversary of United Nations Proclamation of the International Day of Vesak, Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne, handed over a magnificent traditional Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to the Under-Secretary-General of the United Nations & Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana to display at the UNCC in Bangkok.

Sri Lanka Embassy in Bangkok joins the “57th Diplomatic Red Cross Bazaar” inaugurated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

Sri Lanka Embassy in Bangkok joins the “57th Diplomatic Red Cross Bazaar” inaugurated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

The Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka in Bangkok joined the International Charity product expo of the year “57th Diplomatic Red Cross Bazaar” under the theme “Shop for a Cause” at Siam Paragon, Bangkok from 17-19 May 2024, organized by the Thai Red Cross Society in collaboration with the spouses of the Ambassadors in Bangkok. The spouse of the Ambassador of Sri Lanka Stephen Senanayake was a member of the organizing committee and Co-Director of the raffle draw. For the very first time Thai Red Cross souvenirs and raffle tickets were purchased all over the world through online platform iredcross.org.

President Gotabhaya Rajapaksa distributed appointment letters to the secretaries appointed for 25 new cabinet ministries at the Presidential Office today (13). The name list of the new ministry secretaries is as follows. 01-Dub. EM. D. J. Mr. Fernando – Cabinet Secretary 02-R. Dub. R. Mr. Premasiri – Ministry of Highways 03-S. R. Mr. Atigala – Ministry of Finance 04-J. J. Mr. Ratnasiri – Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government 05-United P. Mr. Wijeweera – Ministry of Media 06-Mr. Ravindra Hewavitharana – Ministry of Plantation 07-Mr. Anura Dissanayake – Ministry of Irrigation 08-Dub. That’s it. Mr. Chulananda Perera – Ministry of Industries 09-Mrs. Wasantha Perera – Ministry of Power 10-S. Mr. Hettiarachchi – Ministry of Tourism 11-R. A.A.K. Mr. Ranawaka – Ministry of Land 12-N. P. Dee. You. K. Mr. Mapa Pathirana – Ministry of Labor 13-R. EM. Why don’t you. Mrs. Rathnayake – Ministry of Fisheries 14-Major General (Retired) Mr. Kamal Gunarathne – Ministry of Defence 15-M. K. B. B. Mr. Harischandra – Ministry of Wildlife and Wildlife Conservation 16-N. B. B. Mr. Monty Ranathunga – Ministry of Transport 17-Dr. Priyath Bandu Wickrama – Ministry of Water Supply 18-J. EM. B. B. Mrs. Jayawardena – Ministry of Trade
නව අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු පත් කෙරේ …. නව කැබිනට් අමාත්‍යාංශ 25ක් සඳහා පත් කෙරුණු ලේකම්වරුන්ට පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අතින් අද (13) පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී සිදු කෙරිණ. නව අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ගේ නාම ලේඛනය පහත පරිදි වේ. 01- ඩබ්.එම්.ඩි.ජේ. ප්‍රනාන්දු මහතා – අමාත්‍ය මණ්ඩල ලේකම් 02- ආර්.ඩබ්.ආර්. පේමසිරි මහතා – මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය 03- එස්.ආර්. ආටිගල මහතා – මුදල් අමාත්‍යාංශය 04- ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතා – රාජ්‍ය සේවා, පලාත් සභා සහ පලාත් පාලන අමාත්‍යාංශය 05- ජගත් පී.විජේවීර මහතා – ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය 06- රවින්ද්‍ර හේවාවිතාරණ මහතා – වැවිලි අමාත්‍යාංශය 07- අනුර දිසානායක මහතා – වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය 08- ඩබ්.ඒ. චූලානන්ද පෙරේරා මහතා – කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය 09- වසන්තා පෙරේරා මහත්මිය – විදුලිබල අමාත්‍යාංශය 10- එස්. හෙට්ටිආරච්චි මහතා – සංචාරක අමාත්‍යාංශය 11- ආර්.ඒ.ඒ.කේ. රණවක මහතා – ඉඩම් අමාත්‍යාංශය 12- එන්.පී.ඩී.යූ.කේ. මාපා පතිරණ මහතා – කම්කරු අමාත්‍යාංශය 13- ආර්.එම්.අයි. රත්නායක මහත්මිය – ධීවර අමාත්‍යාංශය 14- මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න මහතා – ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය 15- එම්.කේ.බී. හරිස්චන්ද්‍ර මහතා – වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය 16- එන්.බී. මොන්ටි රණතුංග මහතා – ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය 17- ආචාර්ය ප්‍රියත් බන්දු වික්‍රම මහතා – ජලසම්පාදන අමාත්‍යාංශය 18- ජේ.එම්.බී. ජයවර්ධන මහත්මිය – වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය