ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 November birthstone & Scorpio zodiac stone
November birthstone & Scorpio zodiac stone
Embassy Press Releases / Special Notices
November birthstone & Scorpio zodiac stone

Expecting good health and fortune this November? Wearing a precious stone can help you. Topaz is the November birthstone. Believed to be a source of strength with the ability to dispel spells or black magic topaz rids its wearer of negative emotions. Source your topaz from Sri Lanka, the island of gems today

Learn more: https://bit.ly/3lPuGCr

Contact Diamonds, Gems, and Jewelry exporters: https://bit.ly/3i6335S