ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Paper made by elephants – Interesting Story by Nas Daily
Paper made by elephants – Interesting Story by Nas Daily

This is the craziest thing I heard….

Someone built a business based on Elephant’s Poop. And it worked!

If he can do it, then we all can!

Thank you Thusita for giving me your time! You are a true Planet Warrior! You can find them more at EcoMaximus!

This is the second episode of an 8 Episode Planet Warrior Show. I hope you enjoy!