ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Potential collaboration in automotive industry; promotion of Sri Lankan Graphite/Graphene
Potential collaboration in automotive industry; promotion of Sri Lankan Graphite/Graphene
Embassy Press Releases / Special Notices
Potential collaboration in automotive industry; promotion of Sri Lankan Graphite/Graphene
The Embassy of Sri Lanka in Bangkok initiated a virtual discussion on 23 Sep 2020 to connect the Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing Co. Ltd., Panasonic Automotive and experts from SLINTEC and EDB to discuss on the potential exports of Sri Lankan Graphite/Graphene based products to automotive industry.