ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Prime Minister of Pakistan H.E. Imran Khan and the delegation arrived in Sri Lanka today (23)
Prime Minister of Pakistan H.E. Imran Khan and the delegation arrived in Sri Lanka today (23)
Embassy Press Releases / Special Notices
Prime Minister of Pakistan H.E. Imran Khan and the delegation arrived in Sri Lanka today (23)
and was received by Prime Minister of Sri Lanka Hon. Mahinda Rajapaksa. H.E. Imran Khan was accorded a special Guard of Honour at the Bandaranaike International Airport by the Sri Lanka Army, followed by a 19-Gun Salute.