ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Procurement Notice of Sri Lankan Airlines
Embassy Press Releases / Special Notices
Procurement Notice of Sri Lankan Airlines

(Ref. No. CPIT/ICB_06/2020, CPIT/ICB_08/2020 & CPIT/ICB_11/2020)

Calling for Bids to provisioning of a Fully Automated Maintenance Information Management System (MIMS) for Engineering Division, an Automated Crew Scheduling and Resource Management System and Software Design, Development, Revamp and Maintenance of the corporate mobile application.

The bidding forms can be downloaded from the following link:
https://www.srilankan.com/en_uk/corporate/tender-notices

Bid closing date 03rd November 03rd November 2020 at 1100 hrs (Sri Lankan time GMT + 5.30 Time Zone)