ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Recalling memories of mouthwatering urban street foods in Colombo
Recalling memories of mouthwatering urban street foods in Colombo

Gratitude for sl blogger Luke Martin from popular culinary YouTube channel Chopstick Travel

Visiting Blogger Program 2019/Aug.

Colombo is the capital of STREET FOOD in Sri Lanka! Join us on this MASSIVE day of eating in this beautiful city!

Follow us on Instagram : https://www.instagram.com/chopsticktravel