ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Registration for Repatriation Flight – Prospective Returnees from Thailand
Registration for Repatriation Flight - Prospective Returnees from Thailand
Embassy Press Releases / Special Notices
Registration for Repatriation Flight – Prospective Returnees from Thailand

Final Call: The Embassy of Sri Lanka in Bangkok has arranged a special repatriation flight from Bangkok to Colombo on 21 August 2020, enabling those eligible overseas Sri Lankans to return to the country. If you have not registered for the repatriation flight yet, please submit the following Google form with necessary information for your registration with the Embassy before 06.00 pm on 16 August 2020;
https://forms.gle/XyE7uAu7nnNiwXt28

Your request to return to Sri Lanka will be recorded chronologically as per the order of submission of the above Google form and your request will be considered in the same order.

If you know any interested Sri Lankan who may wish to return to Sri Lanka, please share this link along with the information.