ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Singapore Airlines have resumed flights to Sri Lanka since the 6th of December.
Singapore Airlines have resumed flights to Sri Lanka since the 6th of December.
Embassy Press Releases / Special Notices
Singapore Airlines have resumed flights to Sri Lanka since the 6th of December.

This comes after a lapse in flights that lasted almost 9 months. Singapore Airlines hopes to operate 3 flights a week. A great boost to Sri Lanka’s tourism, we can’t wait to welcome new travelers from Singapore and beyond in 2021!

http://www.ft.lk/…/Industry-and-medical…/44-709870