ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Sixth Meeting of the Interim Intergovernmental Steering Group on Cross-Border Paperless Trade Facilitation
Sixth Meeting of the Interim Intergovernmental Steering Group on Cross-Border Paperless Trade Facilitation
Embassy Press Releases / Special Notices
Sixth Meeting of the Interim Intergovernmental Steering Group on Cross-Border Paperless Trade Facilitation

Delegates from Sri Lanka Customs, Department of Commerce Sri Lanka and the Embassy participated virtually at the Sixth Interim Intergovernmental Steering Group on cross-border PaperlessTrade on 25-26 Jan 2021
United Nations ESCAP TIWeek2021
More: https://unescap.org/…/sixth-meeting-interim…

https://pic.twitter.com/ohk1j1cgrJ