ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Sri Lanka Ambassador to Thailand courtesy call Ambassador of Brunei Darussalam to Thailand
Sri Lanka Ambassador to Thailand courtesy call Ambassador of Brunei Darussalam to Thailand
Embassy Press Releases / Special Notices
Sri Lanka Ambassador to Thailand courtesy call Ambassador of Brunei Darussalam to Thailand
During the courtesy call by Ambassador (designate) of Sri Lanka to Thailand Chaminda Colonne on H.E. Haji Ismail bin Haji Abd Manap, Ambassador of Brunei Darussalam to Thailand on 18 March 2021, both exchanged views on areas of mutual interest.