ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Sri Lanka and Thailand are gradually preparing for welcoming tourists in the context of post COVID 19
Sri Lanka and Thailand are gradually preparing for welcoming tourists in the context of post COVID 19
Embassy Press Releases / Special Notices
Sri Lanka and Thailand are gradually preparing for welcoming tourists in the context of post COVID 19
To raise awareness, as both Sri Lanka and Thailand are gradually preparing for welcoming tourists in the context of post COVID 19, Ambassador H.E. (Mrs.) Samantha K. Jayasuriya and staff of the Embassy discussed a range of promotional activities beyond Buddhist Trail Tourism with officials of Thai Travel Agents Association (TTAA) over a meal of delicious Thai and Sri Lankan food prepared by Sri Lankan Chef Heshan Peiris at Banyan Tree Hotels & Resorts on 29 Sep 2020 Sri Lanka Tourism Development Authority Tourism Sri Lanka