ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Sri Lanka Buddhist Trail Micro Site in Thai Language Launched in Bangkok.
Embassy Press Releases / Special Notices
Sri Lanka Buddhist Trail Micro Site in Thai Language Launched in Bangkok.

Link to site: https://www.srilanka.travel/buddhist…/attractions-thai.php

Sri Lanka Buddhist Trail Micro Site in Thai Language was launched in Bangkok recently, as part of the celebrations to mark the 65th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Sri Lanka and Thailand. H.E Mrs. Samantha K. Jayasuriya was joined by Mr. Viboon Kamotho, the Vice President of Thai Travel Agents Association (TTAA) and Mr. Preecha Champi, Committee Member of the Association of Thai Travel Agents (ATTA), in launching of the Thai language micro Site. The Site approved by SLTPB will strengthen the efforts of ‘Sri Lanka Tourism’, in promoting Buddhist Trails in Sri Lanka, among the Thai public, where, 98% of the population are Buddhists.

The Site provides pictures, and descriptions in Thai Language, about the important places of worship and interest, to Buddhist travelers. Hon. Minister of Culture of Thailand H.E ittipol Khunplume and a number of special guests participated at the event.