ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Sri Lanka Open for International Guests on 21st January 2021!
Sri Lanka Open for International Guests on 21st January 2021!
Embassy Press Releases / Special Notices

Sri Lanka Open for International Guests on 21st January 2021!

The island paradise that everyone loves opens to welcome visitors from all over the world on the 21st of January 2021. Get ready to explore “So Sri Lanka” by trekking up to the misty mountains for breathtaking views, hopping on the back of a jeep for a wild safari ride, savoring mouthwatering local cuisine, and much more…

Welcome back to Sri Lanka. It’s still fun and safe!

https://www.youtube.com/watch?v=VGVLuRNlk-E