ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Sri Lanka Tourism Promotion Bureau organized an Online International Trade and Media Conference ‘Seeing is Believing’
Sri Lanka Tourism Promotion Bureau organized an Online International Trade and Media Conference ‘Seeing is Believing’
Embassy Press Releases / Special Notices
Sri Lanka Tourism Promotion Bureau organized an Online International Trade and Media Conference ‘Seeing is Believing’

sharing the personal experiences of the First Foreign Tour Operator and Media Delegation to visit Sri Lanka post-re-opening.

Date: Tuesday, 26th January 2021
Time: 5-6pm SL time (GMT +5.5)

Please participate in the online conference via the zoom link:
https://us02web.zoom.us/j/85690741340