ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Sri Lanka was proudly placed 2nd at the Readers’ Choice Awards 2020
Sri Lanka was proudly placed 2nd at the Readers’ Choice Awards 2020
Embassy Press Releases / Special Notices
Sri Lanka was proudly placed 2nd at the Readers’ Choice Awards 2020
after Italy, organized by Condé Nast Traveler with 93.96 points. Sri Lanka outdid some of the top tourist destinations in the world. We thank the readership of Condé Nast Traveler and are eagerly waiting for you to experience our country and make new memories with us!