ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Sri Lanka will welcome tourists from 1 August with these new rules
Sri Lanka will welcome tourists from 1 August with these new rules
Embassy Press Releases / Special Notices
Sri Lanka will welcome tourists from 1 August with these new rules

“Sri Lanka is all set to open its borders on 1st August, and the country is welcoming all nationalities and all types of travellers, albeit with some conditions” Condé Nast Traveller India

https://www.cntraveller.in/…/sri-lanka-tourists-from-i…/amp/