ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Sri Lankan Airlines has once again won big at the 27th World Travel Awards
Sri Lankan Airlines has once again won big at the 27th World Travel Awards
as the World’s Leading Airline to the Indian Ocean region for 2020! We welcome this win and look forward to your arrival in 2021 aboard one of the finest airlines in the world. With poetic landscapes, brimming with abundant wildlife, lush vegetation, and the kindest and friendliest people; Sri Lanka is a wonderland waiting to be explored!