ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Sri Lanka’s fishing industry is a major supplier of seafood and fish varieties to major buyers
Sri Lanka’s fishing industry is a major supplier of seafood and fish varieties to major buyers
Embassy Press Releases / Special Notices
Sri Lanka’s fishing industry is a major supplier of seafood and fish varieties to major buyers

in the USA, JAPAN, Netherlands, and Hong Kong. One of the leading suppliers of Tuna to the global market, the country is also a preferred destination for seafood varieties including shrimps, lobsters, crabs, squid, and cuttlefish.

Learn more: https://bit.ly/2FYDaYA