ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Sri Lanka’s National Parks and What They’re Famous For
Sri Lanka’s National Parks and What They’re Famous For
Embassy Press Releases / Special Notices
Sri Lanka’s National Parks and What They’re Famous For

Sri Lanka has been identified as one of 34 biodiversity hotspots in the world, with a variety of different ecosystems within its borders and providing a tropical home for a diverse range of wildlife species.

Out of the 22 national parks in the country, here are the most popular ones and what they’re famous for.