ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 SriLankan Airlines is yet again crowned as the World’s Leading Airline to the Indian Ocean -2020
SriLankan Airlines is yet again crowned as the World's Leading Airline to the Indian Ocean -2020
Embassy Press Releases / Special Notices
SriLankan Airlines is yet again crowned as the World’s Leading Airline to the Indian Ocean -2020
at the prestigious 27th World Travel Awards. SriLankan won the category of “World’s Leading Airline to the Indian Ocean 2020” for the 05th consecutive year from over a dozen of the world’s finest airlines from the Middle East, Europe, Asia, Australia and Africa, which were nominated for the award.