ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Statement by Foreign Minister of Sri Lanka at the 31st Special Session of the General Assembly
Statement by Foreign Minister of Sri Lanka at the 31st Special Session of the General Assembly
Embassy Press Releases / Special Notices
Statement by Foreign Minister of Sri Lanka at the 31st Special Session of the General Assembly

Statement by Hon. Dinesh Gunawardena, Foreign Minister of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka at the 31st Special Session of the General Assembly in response to the COVID-19 pandemic, 03/04 December 2020

Full Media Release at: https://mfa.gov.lk/covid-19-pandamic-2020-12-03-04/