ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Media Releases/News 5 Statement ‘Foreign Policy and Religion’ at the G20 Interfaith Forum

Statement ‘Foreign Policy and Religion’ at the G20 Interfaith Forum

Statement ‘Foreign Policy and Religion’ at the G20 Interfaith Forum

Statement by Foreign Minister Prof. G.L. Peiris at the Ministerial Sessions on ‘Foreign Policy and Religion’ at the G20 Interfaith Forum, Bologna, Italy

Full Media Release at: https://mfa.gov.lk/fm-sl-bologna/