ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Stay Safe – ICTA Launches Contact Tracing Solution for all Sri Lankans.
Embassy Press Releases / Special Notices
Stay Safe – ICTA Launches Contact Tracing Solution for all Sri Lankans.
Any public or private entity can obtain a unique QR code with a Location ID to support Stay Safe. The system is open to everyone from your neighbourhood kade to a tuk driver to a 5-star restaurant. All that’s required is to sign up on the Stay Safe website: www.staysafe.gov.lk/