ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Media Releases/News 5 Submission of health declaration form is not required for all arriving passengers at Sri Lanka Airports.

Submission of health declaration form is not required for all arriving passengers at Sri Lanka Airports.

All Sri Lankans and foreigners travelling to Sri Lanka are required to complete the online health declaration form prior to their travel to Sri Lanka through the following link:

https://airport.lk/health_declaration/index

Travellers are also required to upload other relevant documents such as vaccination certificate, pre-departure COVID-19 negative test results, and the data page of passport through the above link.

Such travellers should possess QR Code on their Mobile phone or hardcopy. This new regulation will come into effect from 1st January 2022.