ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Tender Coconut Water – All Natural Isotonic Drink
Tender Coconut Water - All Natural Isotonic Drink
Embassy Press Releases / Special Notices
Tender Coconut Water – All Natural Isotonic Drink

The water derived from tender coconut is a well-defined isotonic drink consumed all over the world. Sri Lanka is a leading supplier of coconut-based products in the global market. Therefore, the country serves the rising demand for tender coconut water with support from its sound coconut resource.

Learn more about TCW: https://bit.ly/35smTp1