ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 The 120 whales have been successfully rescued and sent back to sea!
The 120 whales have been successfully rescued and sent back to sea!
Embassy Press Releases / Special Notices
The 120 whales have been successfully rescued and sent back to sea!
The 120 whales that were stranded along Sri Lanka’s west coast at the beginning of the week have been successfully rescued and sent back to sea! You can always witness these majestic creatures in the scintillating waters of our southern coast, when you go whale watching – a must do experience when you visit our beautiful island!