ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 The 4th National Security Adviser (NSA) level Trilateral Meeting
Remarks Made by Hon. Dinesh Gunawardena, Foreign Minister at the Inaugural Event of the 4th NSA
Embassy Press Releases / Special Notices
The 4th National Security Adviser (NSA) level Trilateral Meeting

on Maritime Security Cooperation was held between Sri Lanka, India and the Maldives on Nov 28, 2020 at the Taj Samudra Hotel, Colombo.

The NSA level trilateral meeting hosted by Sri Lanka was successfully concluded with the participation of H.E Ajit Doval, India’s National Security Adviser and H.E. Mariya Didi, Maldives Defence Minister, at the invitation of Maj. Gen. (Retd.) Kamal Gunaratne, Sri Lanka’s Defence Ministry Secretary.

Foreign Minister Hon. Dinesh Gunawardene and Foreign Ministry Secretary Admiral Prof. Jayanath Colombage were also present at the inaugural session.

The joint press statement is as follows;
http://www.defence.lk/Article/view_article/2654

Remarks Made by Hon. Dinesh Gunawardena, Foreign Minister at the Inaugural Event of the 4th NSA – Level Trilateral Meeting on Maritime Cooperation on 28 November 2020 at Taj Samudra Hotel, Colombo

Full Media Release at: https://mfa.gov.lk/28_nov_2020_4th_nsa/