ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 The 8th Asia Pacific Forum on Sustainable Development (8th APFSD) of the UNESCAP
The 8th Asia Pacific Forum on Sustainable Development (8th APFSD) of the UNESCAP
Embassy Press Releases / Special Notices
The 8th Asia Pacific Forum on Sustainable Development (8th APFSD) of the UNESCAP

was held from 23-26 March 2021 under the theme of “Sustainable and resilient recovery from the COVID-19 pandemic in Asia and the Pacific”. Delivering the country statement online, Director General Chamindry Saparamadu of the Sustainable Development Council of Sri Lanka highlighted the progress of Sri Lanka towards sustainable resilient society and economy while achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development. First Secretary / Deputy Permanent Representative of Sri Lanka to the UNESCAP Saritha Ranatunga participated at the event from the Embassy of Sri Lanka in Bangkok

More details of the session: https://www.unescap.org/apfsd/8