ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 The draft resolution on Sri Lanka adopted by the UNHRC recently and Sri Lanka’s way forward on Hydepark of Ada Derana
The draft resolution on Sri Lanka adopted by the UNHRC recently and Sri Lanka's way forward on Hydepark of Ada Derana
Embassy Press Releases / Special Notices
The draft resolution on Sri Lanka adopted by the UNHRC recently and Sri Lanka’s way forward on Hydepark of Ada Derana

Foreign Secretary Admiral Prof. Jayanath Colombage speaks about the draft resolution on Sri Lanka adopted by the UNHRC recently and Sri Lanka’s way forward on Hydepark of Ada Derana 24 on 27 March 2021.

Full Interview can be viewed at: https://youtu.be/dv8HpIwr-Dw