ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 The Embassy of Sri Lanka in Bangkok co-hosted a book lunch with the Institute of Asian Studies of the Chulalongkorn University
The Embassy of Sri Lanka in Bangkok co-hosted a book lunch with the Institute of Asian Studies of the Chulalongkorn University
Embassy Press Releases / Special Notices
The Embassy of Sri Lanka in Bangkok co-hosted a book lunch with the Institute of Asian Studies of the Chulalongkorn University

to mark the 65th Anniversary of establishment of diplomatic relations between Thailand and Sri Lanka. The poetic travelogue ” Sri Lanka Charika Kavya’, authored by Khun Balloph Krityanavaj based on his travels across the Buddhist Trails in Sri Lanka brings a vivid description in Thai Nirat/Niras poems with pictures and Yukyur Arts presented by Ambassador (Rtd) Poldej Worachar who served as Thai Ambassador to Sri Lanka.

The first copies of the book was presented to H.E Ittipol Khunplum, the Minister of Culture who graced the occasion as Chief Guest, to South Asian Ambassadors and guests. Prime Minister of Sri Lanka, H.E Mahinda Rajapaksa issued a message for the Anniversary congratulating both countries and peoples for the over 800 years of historical relations based on Theravada Buddhist traditions and teachings: http://slembbkk.com/…/news/notice20201215_slembbkk_02.html