ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 The Foreign Secretary’s Interview on Deutsche Welle (DW) ‘Conflict Zone’ – 01/04/2021
Embassy Press Releases / Special Notices
The Foreign Secretary’s Interview on Deutsche Welle (DW) ‘Conflict Zone’ – 01/04/2021

Foreign Secretary Admiral Prof. Jayanath Colombage will be interviewed on Deutsche Welle (DW) ‘Conflict Zone’ on Thursday 01 April 2021.
You may watch the live stream here:

https://www.dw.com/en/media-center/live-tv/s-100825

Following are the broadcast times (SL time):
01.04.2021 | 01:00 on DW English‎
01.04.2021 | 06:00 on DW English‎
01.04.2021 | 09:00 on DW English‎
01.04.2021 | 14:00 on DW English‎
01.04.2021 | 18:00 on DW English‎
02.04.2021 | 04:00 on DW English‎
03.04.2021 | 22:00 on DW English‎

The interview will be online after the first airing on the DW website: https://dw.com/conflictzone

You may also follow this interview on YouTube and Facebook at the following links.

https://www.youtube.com/playlist…

https://www.facebook.com/dw.conflictzone/