ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 The government has extended the visa amnesty for foreigners stranded in Thailand
The government has extended the visa amnesty for foreigners stranded in Thailand
Embassy Press Releases / Special Notices
The government has extended the visa amnesty for foreigners stranded in Thailand

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) announced that the government has extended the visa amnesty for foreigners stranded in Thailand to 31 October after it expired on 26 September.

Stranded foreigners who wish to stay in Thailand after 31 October must submit an application to an Immigration office by 31 October.

More information can be found at www.immigration.go.th.