ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 The persons in permitted types and measures to be complied with when traveling into Thailand.
The persons in permitted types and measures to be complied with when traveling into Thailand.
Embassy Press Releases / Special Notices
The persons in permitted types and measures to be complied with when traveling into Thailand.

(commercial flights for tourists are still not allowed.)

For more information:

– The Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT), Tel: +66 2568-8800.

– Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Hotline 1422, +66 9 6847 8209, +66 9 2726 0474

– Immigration Bureau, 1178 or +66 2287-3101 or https://www.immigration.go.th/en/.

– Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Tel: +66 2572-8442.

– Royal Thai Government’s COVID-19 Information Centre, Hotline 1111.

Scan QR code or click www.caat.or.th/moicovid to see the 11 types of persons who are permitted to enter into Thailand and all the required documents.