ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 The protection we want : social outlook for Asia and the Pacific
The protection we want : social outlook for Asia and the Pacific
Embassy Press Releases / Special Notices
The protection we want : social outlook for Asia and the Pacific

The share of older persons over the age of 60 in Asia Pacific can increase from 14% of the total population in 2020 to 25 % in 2050. 👵👴 Social Protection is necessary to guarantee dignity and independence in old age: bit.ly/-APOutlook2020