ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 The Sri Lankan community living in Bangkok and friends of Sri Lanka came together to celebrate Christmas organized
The Sri Lankan community living in Bangkok and friends of Sri Lanka came together to celebrate Christmas organized
Embassy Press Releases / Special Notices
The Sri Lankan community living in Bangkok and friends of Sri Lanka came together to celebrate Christmas organized

by the Embassy of Sri Lanka in Bangkok at the Embassy premises. Rev. Fr. Worawut of the Holy Redeemer Church in Bangkok conducted the prayers and bestowed blessings on Sri Lanka and the gathering, while the members of the church choir led the singing of the carols, which consisted of popular carols in Sri Lanka.

More: http://www.slembbkk.com/…/notice20201221_slembbkk.html