ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 The staff of the Embassy of Sri Lanka in Bangkok ceremonially commenced work for the year 2021
The staff of the Embassy of Sri Lanka  in Bangkok ceremonially commenced work for the year 2021
Embassy Press Releases / Special Notices
The staff of the Embassy of Sri Lanka in Bangkok ceremonially commenced work for the year 2021

with a special programme held at the Embassy premises.

The national flag of Sri Lanka was hoisted followed by the singing of the national anthem and observing two minutes silence to commemorate the war heroes and those who sacrificed their lives on behalf of the motherland. The Oath of the Public Servants was also read by the staff, reaffirming to contribute in the implementation of the public policy goals under the vision of ‘Vistas of Prosperity and Splendor’

https://twitter.com/SLinBangkok/status/1346012528032116737