ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Tourmaline is the birthstone of October.
Tourmaline is the birthstone of October.
Embassy Press Releases / Special Notices
Tourmaline is the birthstone of October.

This elegant stone variety can be found in Sri Lanka. It is also one of the rarest stones in the world. The rarity of Tourmaline has positioned it at a prominent level in the world gem market. Different colours of Tourmaline is believed to benefit the wearer in unique ways.

Learn more: https://bit.ly/2ZmiDnx

Contact Diamonds, Gems, and Jewelry exporters: https://bit.ly/3i6335S