ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 ‘TRUTH BEHIND DARE’
'TRUTH BEHIND DARE'
Embassy Press Releases / Special Notices
‘TRUTH BEHIND DARE’

‘TRUTH BEHIND DARE’ – Watch the Documentary:
https://www.youtube.com/watch?v=Fpz8Cl_-YpM&has_verified=1

French (WeTransfer) : https://we.tl/t-VuVSDWWjMK
French (YouTube) : https://youtu.be/zcR3ad7Ejac

Chinese (WeTransfer) : https://we.tl/t-Su1R3YD5hT
Chinese (YouTube) : https://youtu.be/-ndzOLU02Xc

German (WeTransfer) : https://we.tl/t-vpvRo0JnTI
German (YouTube) : https://youtu.be/sytZJMDfK_g

Tamil (WeTransfer) : https://we.tl/t-u7irQmj1Xa

Sinhala (WeTransfer) : https://we.tl/t-yMB2VU5jzj

English (WeTransfer) : https://we.tl/t-OtbHQTdoNc