ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Veteran Sri Lankan Children’s book author and illustrator, Sybil Wettasinghe passed away
Veteran Sri Lankan Children's book author and illustrator, Sybil Wettasinghe passed away
Embassy Press Releases / Special Notices
Veteran Sri Lankan Children’s book author and illustrator, Sybil Wettasinghe passed away
on 1 July at the age of 93 years. Affectionately called as “Aunty Sybil” by over several generations of kids, with her unique style of storytelling and arts, she won many accolades for her work spanning 70 years. Her recent work titled ‘Wonder Crystal’, was entered into the ‘Guinness Book of World Records’, in March 2020, which had in its printed version 1200 different endings, selected from among over 20,000 creations sent by children to mark this year’s International Children’s Day. She has authored over 200 children’s story books and several of them have won international awards such as ‘Umbrella Thief’, and also been translated into many other languages. As she leaves the mortal world, she is surely going to remain in the hearts and minds of not only the children, but all those of us, who enjoyed her stories as kids. We join in bidding farewell to ‘Aunty Sybil’… May she attain the supreme bliss of Nibbana!