ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Want to source from Sri Lanka?
Want to source from Sri Lanka?
Embassy Press Releases / Special Notices
Want to source from Sri Lanka?

EDB Sri Lanka is the main organization that is responsible for connecting global buyers and investors with products and service exporters from Sri Lanka. If you are a global buyer in search of reliable and certified exporters especially during this pandemic, we are ready to help you. All the exporters registered with us are manufacturers and suppliers of products and services that comply with global standards.

Register as a Buyer: https://bit.ly/3jCQOP7