ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Warmly welcome to Rajadhivas School
Warmly welcome to Rajadhivas School
Embassy Press Releases / Special Notices
Warmly welcome to Rajadhivas School
Rajadhivas School, a prominent co-ed high school in the heart of Bangkok, with a history of over 100 years, warmly welcomed H.E. (Mrs.) Samantha K. Jayasuriya, Ambassador of Sri Lanka on 06 OCT 2020, as a kind gesture of friendship of young Thai students towards Sri Lanka. Mr. Ramet Musikanon, Director of the school, together with the students, scouts troupe and academic and administrative staff, introduced the schools specialized programmes including the projects under ‘Sufficiency Economy Policy – SEP’, social service programmes by the scouts, facilities for skills development of students with special needs, training facilities for Muay Thai (Thai kickboxing), etc. The Ambassador also paid a visit to Wat Rajadhivas, an ancient Buddhist temple in which HM King Rama IV has resided during his monk-hood. The Ambassador also paid homage to the Bodhi tree enshrined in the temple which has been brought from Sri Lanka around 200 years ago.