ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 We are ready to welcome all of you back into our little paradise
We are ready to welcome all of you back into our little paradise

for you to create unforgettable memories like never before. With the highest standards of safety being followed and our world-class health care system, we will protect your wellbeing. So come and explore Sri Lanka and make memories for a lifetime!

Latest updates on COVID-19

Live Situational Analysis Dashboard of Sri Lanka : https://hpb.health.gov.lk/covid19-dashboard/

Coronavirus disease 2019 – Situation Report : http://www.epid.gov.lk/web/index.php?option=com_content…

Operational guidelines with health protocols : https://www.srilanka.travel/…/SL_Tourism_Operational…

COVID-19 News : https://news.lk/news/covid-19